Чаленко Надія Володимирівна - Вчитель економіки, К.е.н., доцент кафедри фінансів

Чаленко Надія Володимирівна - Вчитель економіки, К.е.н., доцент кафедри фінансів

Програма «Бізнес-економіка» для учнів 10 класів ліцею лінгвістики, права і бізнесу «Міжнародний вибір» має на меті ознайомлення учнів з основними поняттями, закономірностями і принципами ринкової економіки, з тим, як вони пов'язані між собою, як вони діють і використовуються в повсякденній діловій практиці.

Основні цілі вивчення бізнес-економіки 

Вивчення курсу «Бізнес-економіка» у 10 класах ЗНЗ спрямоване на досягнення таких цілей:

  • оволодіння базовими знаннями з питань визначення особливостей економіки бізнесу в сучасному суспільстві;
  • засвоєння фундаментальних знань про основні характеристики бізнесу;
  • вміння визначати результативність бізнесу;
  • формування практичних навичок щодо управління бізнесом із врахуванням основних факторів впливу;
  • формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань з бізнес-економіки та узагальнення одержаних результатів.

Структура курсу

Програма курсу «Бізнес-економіка» розрахована на 35 годин, які охоплюють вивчення матеріалу на уроках (включно з проведенням практичних робіт) та резервний час.

Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка спирається на основні принципи пізнання:

  • рух від простого до складного;
  • поєднання абстрактного (розуміння понять) і конкретного;
  • перевірку достовірності отриманих знань;
  • навчання у процесі діяльності.
  • Курс «Бізнес-економіки» представлено 9-ма розділами, які охоплюють 35 тем.
Зміст навчального матеріалу Зміст навчального матеріалу
Розділ 1. Поняття про економіку
Тема 1. Що вивчає економічна наука

Роль економіки в житті людини. Основні принципи економіки. Фактори економіки. Система економічних відносин

Учень:

знає, що вивчає економічна наука;

розрізняє фактори економіки;

розкриває основні принципи економіки;

наводить приклади визначень поняття «економіка»;уміє описати галузеву структуру економіки

Тема 2. Основні елементи економічної діяльності

Головна мета економічної діяльності. Поняття прихованої та неформальної економічної діяльності. Економічні блага. Зміст економічного обігу. Суб’єкти економічного обігу

Учень:знає основні елементи економічної діяльності;розрізняє суб’єкти та об’єкти економічної діяльності;розкриває сутність економічної діяльності;наводить приклади економічних благ;уміє описати зміст економічного обігу
Тема 3. Обмеженість ресурсів

Економічні ресурси. Земля. Праця. Капітал. Підприємливість. Людський капітал. Соціальний капітал

Учень:знає, в чому полягає обмеженість ресурсів;розрізняє види економічних ресурсів;розкриває сутність економічних ресурсів;наводить приклади обмеженості економічних ресурсів;уміє визначати необхідні ресурси
Тема 4. Основні проблеми економіки

Головні питання, що вирішуються людством у сфері економіки. Типи економічних систем. Порівняльний аналіз економічних систем

Учень: знає, які основні проблеми економіки; розрізняє типи економічних систем; розкриває сутність головних питань, що вирішуються людством у сфері економіки; наводить приклади економічних проблем при різних економічних системах; уміє здійснювати порівняльний аналіз економічних систем
Розділ 2. Що таке бізнес?
Тема 5. Основні поняття бізнесу

Поняття бізнесу. Система бізнесу. Цілі бізнесу. Ознаки бізнесу. Види бізнесу

Учень: знає сутність поняття «бізнес»; розрізняє суб’єкти бізнесу; розкриває складові системи бізнесу; наводить приклади різних видів бізнесу; уміє обґрунтовувати цілі бізнесу
Тема 6. Підприємство та підприємництво

Поняття підприємства та підприємництва. Суб’єкти та об’єкти підприємництва. Основні характеристики підприємства. Задачі підприємства. Класифікація підприємств

Учень: знає, чим характеризуються підприємство та підприємництво; розрізняє види підприємств; розкриває сутність підприємства та підприємництва; наводить приклади підприємств за різними класифікаційними ознаками; уміє обґрунтовувати задачі функціонування підприємств
Тема 7. Зовнішнє середовище господарювання підприємства

Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Макросередовище господарювання та його основні чинники

Учень: знає сутність та складові зовнішнього середовища підприємства; розрізняє макросередище та мікросередовище зовнішнього середовища господарювання підприємства; розкриває економічний зміст факторів зовнішнього середовища; наводить приклади факторів впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства; уміє визначати обмеження та можливості діяльності підприємства, сформовані чинниками зовнішнього середовища
Розділ 3. Управління в бізнесі
Тема 8. Поняття управління та його функції

Поняття управління. Підходи до управління. Елементи управління: цілі, планування, організація і контроль. Модель управління. Ефективність управління

Учень: знає, що таке управління і його необхідність; розрізняє елементи управління; розкриває сутність підходів до управління. наводить приклади функцій управління; уміє оцінювати ефективність управління
Тема 9. Головні цілі та елементи сучасного менеджменту

Головні та другорядні цілі управління. Області цілепокладання. Рівні управління. Процес управлінської праці. Діяльність керівника і його рольові функції

Учень: знає, які головні цілі менеджменту; розрізняє головні та другорядні цілі управління; розкриває сутність процесу управлінської праці; наводить приклади областей цілепокладання; уміє обґрунтувати обов’язки керівника і його рольові функції
Розділ 4. Фінанси та фінансування в бізнесі
Тема 10. Гроші та фінанси

Гроші як засіб обігу. Грошові потоки. Фінансування бізнесу

Учень: знає, яке значення відіграють гроші та фінансові відносини у функціонуванні бізнесу; розрізняє види грошових потоків; розкриває сутність фінансування бізнесу; наводить приклади грошових потоків від різних видів діяльності; уміє визначати чистий грошовий потік
Тема 11. Основні джерела фінансування бізнесу

Власні фінансові ресурси. Позикові фінансові ресурси. Залучені фінансові ресурси

Учень: знає, які джерела фінансування бізнесу; розрізняє особливості формування фінансових ресурсів за різними джерелами; розкриває сутність власних, позикових та залучених фінансових ресурсів; наводить приклади формування фінансових ресурсів за різними джерелами фінансування; уміє визначати доцільність залучення фінансових ресурсів із різних джерел
Тема 12. Власні фінансові ресурси

Статутний фонд. Амортизаційний фонд. Валовий дохід і прибуток

Учень: знає, які фінансові ресурси є власними; розрізняє види власних фінансових ресурсів фірми; розкриває сутність власних фінансових ресурсів; наводить приклади власних фінансових ресурсів; уміє розраховувати амортизаційні відрахування
Тема 13. Система кредитування бізнесу

Види банківських кредитів. Головні умови кредитування. Торговий кредит

Учень: знає, що кредитування є важливим джерелом фінансування фірми; розрізняє види кредитування бізнесу; розкриває механізм кредитування бізнесу; наводить приклади кредитних інструментів; уміє розраховувати кредитні платежі фірми
Розділ 5. Людина в бізнесі
Тема 14. Комунікації в колективі

Сутність комунікацій і їх роль у системі управління. Методи комунікації. Культура спілкування в системі керівник-підлеглий

Учень: знає про місце людини в бізнесі; розрізняє способи комунікацій між керівником і підлеглим; розкриває сутність комунікацій і їх роль у системі управління; наводить приклади методів комунікації; уміє визначати комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання
Тема 15. Основні типи людських потреб

Сутність потреб. Види потреб. Фактори формування потреб. Закон зростання потреб

Учень: знає, що таке людські потреби; розрізняє види потреб; розкриває сутність людських потреб; наводить приклади факторів, що впливають на формування потреб; уміє формулювати закон зростання потреб
Тема 16. Мотивація в бізнесі

Поняття мотивації. Стимул. Інстинкт. Механізм мотивації. Основні завдання мотивації. Мотиваційний клімат

Учень: знає значення мотивації в бізнесі; розрізняє основні види мотивації; розкриває сутність основних понять мотивації; наводить приклади основних завдань мотивації; уміє оцінювати мотиваційний клімат у колективі
Тема 17. Основні форми оплати праці

Трудовий кодекс. Мінімальна заробітна плата. Основна заробітна плата: погодинна та відрядна оплата, посадовий оклад. Додаткова заробітна плата. Премії

Учень: знає, що розуміється під поняттям «оплата праці»; розрізняє форми оплати праці; розкриває сутність основної та додаткової заробітної плати; наводить приклади нарахування премій; уміє розраховувати основні види заробітної плати
Тема 18. Стилі керівництва в фірмі

Поняття стилю керівництва. Автократичний, демократичний та ліберальний стилі керівництва

Учень: знає, що таке стиль керівництва; розрізняє автократичний, демократичний та ліберальний стилі керівництва; наводить приклади ознак різних стилів керівництва; уміє визначати фактори впливу на стиль керівника
Розділ 6. Маркетинг у сучасному бізнесі
Тема 19. Поняття та система маркетингу

Поняття маркетингу та ринку. Еволюція концепцій маркетингу. Основні завдання системи маркетингу. Суб’єкти та об’єкти маркетингу.

Учень: знає, що вивчає маркетинг; розрізняє суб’єкти та об’єкти маркетингу; розкриває поняття маркетингу та ринку; наводить приклади використання маркетингу у бізнесі; уміє визначати завдання маркетингових досліджень
Тема 20. Способи дослідження ринку

Основні етапи дослідження ринку. Первинна та вторинна інформація. Спостереження, опитування, експеримент, панель, імітація. Переваги та недоліки способів вивчення ринку

Учень: знає, в чому полягає дослідження ринку; розрізняє методи спостереження, опитування, експерименту, панелі, імітації; розкриває сутність основних етапів дослідження ринку; наводить приклади переваг та недоліків використання різних способів дослідження ринку; уміє виділяти основні групи конкурентів
Тема 21. Сутність споживчої поведінки

Поведінка споживача. Теорія мотивації. Етапи процесу прийняття рішень. Типові думки покупців під час купівлі. Ризики покупок

Учень: знає, в чому полягає споживча поведінка; розрізняє різні теорії мотивації; розкриває етапи процесу прийняття рішень; наводить приклади типових думок покупців під час купівлі; уміє аналізувати ризики прийняття рішень про купівлю
Тема 22. Ціни та порядок їх визначення

Верхня та нижня межі ціни. Оптові та роздрібні ціни. Реакція ринку на ціну товару

Учень: знає, що ціна товару − найважливіший фактор, який визначає вибір покупця; розрізняє види цін; розкриває порядок розрахунку ціни товару; наводить приклади впливу ринку на ціну товару; уміє розраховувати ціни на товари
Тема 23. Реклама

Суть, роль та значення реклами. Основні види реклами та їх характеристика. Функції реклами. Вимоги до реклами. Засоби розповсюдження рекламних звернень і їх характеристика

Учень: знає суть реклами; розрізняє види реклами; розкриває місце реклами в системі маркетингу; наводить приклади основних видів реклами; уміє характеризувати засоби розповсюдження рекламних звернень
Тема 24. Стимулювання збуту та канали розподілу

Продаж товару за пільговою ціною. Розпродаж за зниженими цінами. Премії постійним клієнтам. Конкурси, лотереї. Стимулювання агентів з продажу

Учень: знає, в чому полягає стимулювання збуту; розрізняє види стимулювання збуту; розкриває особливості каналів розподілу; наводить приклади стимулювання збуту; уміє обґрунтовувати канали розподілу
Розділ 7. Результати та ефективність бізнесу
Тема 25. Доходи підприємства

Поняття доходу. Види доходів підприємства. Валовий дохід. Шляхи збільшення доходів підприємства

Учень: знає сутність поняття доходу підприємства; розрізняє поняття доходу та прибутку підприємства; розкриває сутність доходів за різними класифікаційними ознаками; наводить приклади доходів підприємства; уміє визначати дохід підприємства
Тема 26. Витрати підприємства

Поняття витрат підприємства. Види витрат. Шляхи зменшення витрат підприємства

Учень: знає сутність поняття «витрати»; розрізняє витрати за їх видами; розкриває сутність методів зменшення витрат підприємства; наводить приклади витрат за видами економічної діяльності; уміє розраховувати витрати підприємства
Тема 27. Прибуток та рентабельність підприємства

Поняття прибутку. Прибуток від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Маржинальний прибуток. Шляхи збільшення прибутку підприємства. Поняття та види рентабельності підприємства

Учень: знає, що прибуток фірми є головним джерелом фінансування; розрізняє види прибутку фірми; розкриває сутність прибутку та рентабельності фірми; наводить приклади прибутку від основної, інвестиційної та фінансової діяльності; уміє розраховувати прибуток та рентабельність підприємства
Розділ 8. Економічна безпека та антикризова діяльність
Тема 28. Економічна безпека бізнесу

Поняття економічної безпеки підприємства. Фактори впливу на економічну безпеку бізнесу. Складові економічної безпеки підприємства

Учень: знає сутність поняття економічної безпеки бізнесу; розрізняє складові економічної безпеки бізнесу; розкриває важливість забезпечення економічної безпеки бізнесу; наводить приклади факторів впливу на рівень економічної безпеки бізнесу; уміє визначати складові економічної безпеки підприємства залежно від специфіки його діяльності
Тема 29. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки

Оцінка складових економічної безпеки бізнесу. Комплексний показник рівня економічної безпеки бізнесу

Учень: знає сутність аналітичної оцінки рівня економічної безпеки бізнесу; розрізняє методи оцінки економічної безпеки бізнесу; розкриває порядок оцінки рівня економічної безпеки бізнесу; уміє оцінювати рівні складових економічної безпеки підприємства
Тема 30. Основні напрями забезпечення економічної безпеки бізнесу

Внутрішні та зовнішні загрози бізнесу. Служба безпеки фірми. Напрями забезпечення економічної безпеки бізнесу

Учень: знає внутрішні та зовнішні загрози безпеці бізнесу; розрізняє внутрішні та зовнішні загрози бізнесу; розкриває структуру служби безпеки фірми; наводить приклади напрямів забезпечення економічної безпеки бізнесу
Тема 31. Антикризова діяльність підприємства

Поняття антикризової діяльності підприємства. Складові антикризового управління. Антикризова програма

Учень: знає, в чому сутність антикризової діяльності підприємства; розрізняє складові антикризового управління; наводить приклади заходів антикризової програми; уміє виявляти ознаки кризи на підприємстві
Розділ 9. Держава і бізнес
Тема 32. Державне регулювання бізнесу

Причини виникнення державного регулювання. Цілі державного регулювання бізнесу. Методи і форми державного регулювання економіки. Основні законодавчі акти, що регулюють бізнес

Учень: знає, в чому полягає державне регулювання бізнесу; розрізняє причини виникнення державного регулювання; розкриває цілі державного регулювання бізнесу; наводить приклади законодавчих актів, що регулюють бізнес; уміє оцінювати методи і форми державного регулювання економіки
Тема 33. Фінансова політика держави та її вплив на бізнес

Сутність фінансової політики держави. Кредитно-грошова (монетарна) політика держави

Учень: знає призначення фінансової політики держави; розрізняє складові фінансової політики держави; розкриває сутність фінансової політики держави; наводить приклади впливу фінансової політики держави на розвиток бізнесу
Тема 34. Бюджетна (фіскальна) політика держави

Цілі бюджетної політики держави. Державний бюджет. Доходи та видатки бюджету

Учень: знає, в чому полягає бюджетна (фіскальна) політика держави; розрізняє доходи та видатки бюджету; розкриває цілі бюджетної політики держави; наводить приклади суб’єктів та об’єктів бюджетної політики держави; уміє визначати дефіцит (профіцит) бюджету
Тема 35. Антимонопольна політика держави

Поняття монополії. Ознаки монополії на ринку. Контроль за монополіями. Антимонопольне законодавство