"Пе́рвісне суспі́льство — тривалий період в історії людства: від початкового етапу становлення людини та суспільства і до виникнення перших цивілізацій. Період в історії людства до винаходу писемності, після чого з'являється можливість історичних досліджень. У різних народів цей процес відбувався в різні історичні терміни, а деякі народи живуть в умовах первісності досі. ..."

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Народилася 29 січня 1983 року у м. Київ.
В 2005 році закінчила магістратуру Української академії зовнішньої торгівлі (нині - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародне право» і здобула кваліфікацію магістра з міжнародного права.


СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ

Тема і зміст навчального матеріалу Задачі в рамках окремої теми
#001 Виникнення держави і права.

Влада і суспільство у додержавний період. Мононорми. Причини виникнення держави і права.

Теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна, насильства, договірна, психологічна, економічна, патримоніальна, сакральна, органічна, космічна. Фактори, що сприяли виникненню держави і права.

Шляхи походження держави та права: східний, західний шлях, синтезний. Поняття формації.

Історичні типи держав: рабовласницький, феодальний, буржуазний, соціалістичний, сучасний (постбуржуазна держава, постсоціалістична держава, соціальна держава, держава соціальної демократії). Перехідні держави.

Поняття цивілізації. Цивілізаційний підхід (первинні та вторинні держави).

Індустріальний підхід (доіндустріальне, індустріальне та постіндустріальне суспільства).

Називати основні риси влади і суспільства у додержавний період; причини виникнення держави і права; історичні типи держав, інститути врегулювання суспільних відносин у додержавний період.

Правильно застосовувати поняття та терміни формація, цивілізація, суспільство, індустріальне суспільство.

Характеризувати і порівнювати основні теорії походження держави і права

Визначати зв’язок між соціально-економічними процесами у суспільстві та появою держави і права.

Оцінювати значення появи держави як соціальної інституції

#002 Поняття, ознаки, сутність держави.

Поняття та ознаки держави. Суверенітет та його види.

Поняття функцій держави, Класифікація функцій держави: а) за сферами суспільного життя (економічні, соціальні, політичні, ідеологічні; б) за сферами діяльності чи політичного напрямку ( внутрішні, зовнішні); в) за ступенем соціальної важливості (основні, неосновні); г)за часом (постійні, тимчасові); ґ) за процесом реалізації державної влади (законодавчі, управлінські, правоохоронні, інформаційні); д) спеціальні.

Форми реалізації функцій держави (правотворча, правореалізаційна, правоохоронна). Методи здійснення функцій: (переконання, заохочення, примус).

Сутність держави. Теорія еліт. Технократична теорія. Марксистська теорія. Фашистська теорія. Теорія держави загального благоденства. Теорія національної держави. Теорія правової держави. Громадянське суспільство.

Описувати форми реалізації функцій держави.

Визначати соціальну сутність держави.

Характеризувати правову державу, державу загального благоденства, громадянське суспільство.

Порівнювати методи здійснення функцій держави.

Висловлювати судження щодо шляхів формування правової держави і розвитку громадянського суспільства в Україні.

#003 Державний лад.

Поняття державного ладу.

Форма державного правління. Монархія та її види (абсолютна, деспотична, теократична, парламентська, дуалістична). Республіка та її види (президентська, парламентська, змішана).

Форма державного (територіального) устрою. Унітарна держава. Автономія. Складна держава. Федерація та її види (договірна та конституційна; національна, територіальна та комплексна; симетрична та асиметрична). Імперія (метрополія, колонія). Конфедерація.

Форма державно-політичного режиму. Демократичний політичний режим (радикальний, ліберальний, консервативний). Недемократичний політичний режим (авторитаризм, тоталітаризм, деспотія, тиранія, фашизм, расизм, теократія, охлократія). Перехідні режими.

Називати види форм правління, територіального устрою, політичного режиму.

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни державний лад, монархія, республіка, унітарна держава, федерація, автономія, імперія, конфедерація, тоталітаризм, авторитаризм, метрополія, колонія.

Описувати види форми державного правління, територіального устрою, політичного режиму.

Порівнювати демократичний та недемократичний державно – правові режими.

Розрізняти демократично – ліберальний, демократично – консервативний і демократично – радикальний політичні режими.

Характеризувати державний лад України; демократичну державу.

#004 Народовладдя.

Поняття народовладдя та народного волевиявлення. Основні риси народовладдя.

Безпосередня та представницька демократії. Поняття і види виборів. Виборче право. Активне виборче право. Пасивне виборче право. Принципи виборчого права. Електорат. Абсентеїзм. Виборчі цензи (віковий, осілості, громадянства, на стан здоров’я, статі, майновий, освітній, військовий, грамотності, моральний). Прямі та непрямі вибори. Виборчий процес. Одномандатний та багатомандатний виборчий округи.

Поняття та види виборчих систем. Мажоритарна система та її види (відносної більшості, абсолютної більшості, кваліфікованої більшості). Пропорційна виборча система та її види (з жорсткими списками, з префенціями, з напівжорсткими списками). Змішана виборча система та її види (система з єдиним голосом, система з обмеженим голосуванням, кумулятивна система). Імперативний мандат. Вільний мандат.

Види виборів за територією, за об’єктом, за часом проведення, за правовими наслідками.

Поняття і види референдумів в залежності від предмету (конституційний, законодавчий), юридичної сили (імперативний, консультативний), за способом проведення (обов’язковий, факультативний), за сферою застосування (загальнодержавний, місцевий). Плебісцит. Порядок призначення та проведення референдуму.

Називати форми демократії, види виборів, види виборчих систем, види референдумів.

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни народовладдя, вибори, виборче право, референдум, абсентеїзм, електорат, вільний мандат, імперативний мандат.

Розрізняти активне і пасивне виборче право.

Описувати виборчий процес та його стадії; порядок призначення та проведення референдумів.

Порівнювати мажоритарну та пропорційну виборчі системи.

Характеризувати принципи виборчого права, види виборів та референдумів.

Моделювати виборчий процес та інші демократичні процедури.

Висловлювати судження щодо народного волевиявлення як основного принципу демократії.

#005 Органи державної влади та місцеве самоврядування.

Державна влада та її ознаки. Державний апарат. Ознаки державного апарату. Принципи організації державного апарату.

Державний орган, його ознаки. Класифікація органів держави (за способом створення, за шляхом формування, за компетенцією, за місцем в системі державного апарату, за порядком прийняття рішень, за характером і змістом діяльності).

Поняття законодавчої влади. Органи законодавчої влади. Парламент. Бікамералізм. Омбудсмен. Імпічмент. Ратифікація. Денонсація.

Поняття виконавчої влади та органи виконавчої влади (глава держави, монарх, президент, уряд). Англосаксонська та континентальна системи урядів. Центральні органи виконавчої влади. Міністерство.

Місцеве самоврядування (місцеве самоуправління). Континентальна, англосаксонська та радянська моделі місцевого самоврядування.

Судова влада. Поняття судової влади. Суд. Юрисдикція судів. Інстанція суду.

Конституційний суд. Суд присяжних. Апеляція. Касація.

Правоохоронні органи: поняття, ознаки, основні напрямки діяльності.

Називати органи законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни державний апарат, державний орган, парламент, уряд, суд, місцеве самоврядування, омбудсмен, юрисдикція судів

Описувати ознаки державного органу, правоохоронні органи та їх завдання; повноваження суддів, суду присяжних

Порівнювати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; різні моделі місцевого самоврядування; апеляцію і касацію

Характеризувати державний орган; законодавчу, виконавчу, судову владу

#006 Держава, особа, суспільство.

Співвідношення держави, особи, суспільства. Людина. Індивід. Індивідуальність. Особистість. Особа. Фізична особа. Юридична особа. Громадянство: набуття і припинення. Апатриди, біпатриди. Іноземець. Біженець. Суспільні відносин. Політичні відносини. Політична система суспільства: поняття та її елементи.

Називати підстави набуття і припинення громадянства; елементи політичної системи суспільства

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни людина, індивід, особа, особистість, громадянство, іноземець, апатрид, біпатрид

Описувати ознаки суспільних відносин, політичні відносини

Характеризувати співвідношення держави, особи, суспільства, політичну систему суспільства

Порівнювати правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства, біженця; фізичну і юридичну особу

#007 Право - особливий вид соціальних норм.

Соціальні норми. Види соціальних норм за сферами суспільних відносин (політичні, економічні, організаційні, культурні, естетичні), за способом встановлення і забезпечення (норми права, норми моралі, звичаї та традиції, корпоративні норми, релігійні норми), за способами вираження (усні, письмові).

Поняття права. Ознаки права. Відмінність права від інших соціальних норм. Об’єктивне та суб’єктивне право.

Функції права та їх види. Принципи права та їх види. Соціальна цінність права.

Називати ознаки та види соціальних норм, основні ознаки права, функції права

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни соціальні норми, право, мораль

Описувати різні види соціальних норм; принципи права

Характеризувати право як особливий вид соціальних норм

Порівнювати право і мораль; об’єктивне і суб’єктивне право

Висловлювати судження щодо соціальної цінності права як регулятора суспільних відносин

#008 Система права.

Поняття системи права. Правова система, правові сім’ї.

Норма права та її структура (гіпотеза, диспозиція, санкція). Види правових норм. Поняття предмету і методу правового регулювання. Правовий інститут та його види (галузеві, міжгалузеві). Галузь права та її види. Публічне право. Приватне право.

Називати види правових систем і правових сімей, елементи системи права

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни норма права, правовий інститут, галузь права; система права

Описувати структуру правової норми; різні види правових норм

Характеризувати предмет і метод правового регулювання; основні галузі права України

Порівнювати публічне і приватне право

#009 Правовідносини. Правосвідомість.

Поняття та ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин.

Юридичні факти та їх види. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність.

Правосвідомість. Правова ідеологія. Правова психологія. Правова культура.

Називати ознаки правовідносин; елементи структури правовідносин; види юридичних фактів

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни правовідносини, юридичні факти, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, правова ідеологія, правова психологія, правова культура

Описувати структуру правосвідомості; види юридичних фактів

Розрізняти правову ідеологію і правову психологію

Характеризувати суб’єкти і об’єкти правовідносин; зміст правовідносин

Порівнювати правоздатність і дієздатність фізичних і юридичних осіб

Висловлювати судження щодо умов формування правової культури

#010 Форми права. Джерела права.

Поняття форми права. Джерела права.

Правовий звичай. Релігійно-правові норми. Правовий прецедент. Нормативний договір. Нормативно-правовий акт.

Міжнародно-правовий акт. Міжнародний договір. Стадії укладення міжнародних договорів.

Називати види форм права; види нормативно – правових актів; стадії укладання міжнародних договорів

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни правовий звичай, нормативно-правовий акт, нормативний договір, міжнародний договір, правовий прецедент

Порівнювати нормативно-правовий акт і нормативно-правовий договір; правовий прецедент і правовий звичай

Характеризувати джерела права; правовий прецедент, релігійно-правові норми

#011 Право і закон.

Поняття законодавства. Право і законодавство. Система законодавства. Структура законодавства та її види (вертикальна, горизонтальна, державно-організаційна).

Нормативний припис. Індивідуальний припис. Нормативний інститут. Галузь законодавства.

Види нормативних актів. Дія нормативних актів у часі, просторі та щодо кола осіб. Індивідуальний акт.

Закон. Конституція: ознаки та види (за формою виразу, за порядком прийняття, за порядком внесення змін і доповнень, за формою державного устрою, за часом дії). Конституційні закони. Поточні закони.

Підзаконні нормативно-правові акти та їх види: за юридичною силою (загальні, відомчі, місцеві, локальні), за сферою дії, за галузями, за характером волевиявлення, за суб’єктами нормотворчості.

Називати види структури законодавства; види нормативно-правових актів; види законів та підзаконних нормативно-правових актів

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни законодавство, закон, підзаконний нормативно-правовий акт, конституція

Описувати структуру законодавства; ознаки конституції

Характеризувати дію нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо кола осіб

Розрізняти види конституцій; право і законодавство

Порівнювати закон і підзаконний нормативно-правовий акт; нормативно-правовий акт та індивідуальний акт

Висловлювати судження щодо важливості дотримання приписів законів

#012 Правотворення. Систематизація законодавства.

Поняття правотворчості. Етапи правотворчої діяльності. Реалізація норм права (виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, дотримання заборон).

Правозастосування. Правозастосовний акт. Тлумачення норм права. Способи тлумачення правових норм.

Поняття систематизації законодавства. Інкорпорація та її види. Консолідація. Кодифікація та її види. Кодекси, статути та положення.

Називати види реалізації норм права; види способів тлумачення правових норм; види систематизації законодавства

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни правотворчість, правозастосування, тлумачення норм права; інкорпорація, кодифікація, консолідація

Описувати способи тлумачення правових норм

Характеризувати етапи правотворчої діяльності

Порівнювати інкорпорацію і кодифікацію

Висловлювати судження щодо важливості та значення систематизації нормативно-правових актів

#013 Правомірна поведінка і правопорушення.

Поняття поведінки. Суспільно корисна і суспільно шкідлива поведінка.

Правова поведінка, її види. Правомірна поведінка. Протиправна поведінка.

Поняття, ознаки і склад правопорушення. Вина. Прямий та непрямий умисел. Необережність (недбалість та самовпевненість). Мотив, мета правопорушення.

Проступки (їх види) і злочини.

Називати ознаки правомірної поведінки; ознаки правопорушення; види правопорушень

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни правомірна поведінка; протиправна поведінка; правопорушення; вина

Описувати суспільно корисну і суспільно шкідливу поведінку; форми вини; види проступків

Розрізняти правомірну, протиправну та індиферентну до права поведінку; проступки і злочини

Характеризувати вину, мотив і мету правопорушення

Висловлювати судження щодо важливості для особи і суспільства моделювання поведінки відповідно до норм права.

#014 Юридична відповідальність.

Відповідальність особи: перспективна і ретроспективна.

Поняття, підстави, принципи, цілі та функції юридичної відповідальності.

Види юридичної відповідальності (адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, матеріальна, кримінальна, конституційна, кримінально-процесуальна, міжнародно-правова).

Основи юридичної відповідальності особи. Презумпція невинуватості.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

Називати принципи і функції юридичної відповідальності; види юридичної відповідальності; обставини, що виключають юридичну відповідальність

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни юридична відповідальність, презумпція невинуватості

Описувати функції юридичної відповідальності; види юридичної відповідальності

Розрізняти перспективну і ретроспективну відповідальність

Характеризувати цілі юридичної відповідальності; підстави юридичної відповідальності; основи юридичної відповідальності особи

Оцінювати важливість презумпції невинуватості

#015 Законність і правопорядок.

Поняття законності. Принципи законності. Суспільний порядок. Громадський порядок. Правопорядок. Дисципліна. Гарантії законності

Називати принципи законності; ознаки правопорядку

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни законність, правопорядок, дисципліна

Описувати гарантії законності

Характеризувати зв'язок між законністю і правопорядком

СПІЛКУВАННЯ: