Лариса Миколаївна Литвин – екзаменатор зовнішнього незалежного оцінювання з української мови й літератури.

Народилася 14 травня 1966 року в селищі Низи на Сумщині в родині економістів. 
З 1969-го – разом із батьками в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. 
У вересні 1973 року пішла до першого класу Вишнівської середньої школи №2. ...

Передмова

Знання мови – одна з найвищих якостей вияву сили людської думки, а досконале володіння мовою держави, у якій людина народилася чи в якій їй випало жити, – предмет гордості особистості, незалежно від її віросповідання й національності.
Українська мова, що належить до найбагатших мов світу, становить собою складну систему, елементи якої взаємопов’язані та взаємодіють. Проте українська мова – не сукупність її мовних одиниць, а культурно-духовний феномен артикуляції українського суспільства до світової цивілізації на всіх етапах свого розвитку. 
Український старшокласник – сучасник і учасник цього процесу «взаємопромовляння» України і світу. Тож основна мета навчання української мови – формування високоосвіченої і духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вправно, творчо, комунікативно доцільно користуватися виражальними засобами мови, її стилями, типами, жанрами в усіх сферах життя, вільно орієнтується в інформаційному просторі й уміє спілкуватися на засадах діалогу культур.

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань:

 • вироблення стійкої мотивації у вивченні української мови;
 • засвоєння мовних і мовленнєвих знань на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного й соціокультурного підходів у навчанні;
 • формування вмінь і навичок комунікативно доцільно користуватися засобами мови в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі;
 • становлення творчої особистості, здатної до самоактуалізації й самореалізації в умовах стрімкого розвитку світової цивілізації.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

Програма: Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011 (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826).
Підручник: Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.П.Глазова, Ю.Б. Кузнецов; наук.ред. І. Вихованець. – К.: Зодіак-Еко, 2010. – 256 с.
Посібник: Українська мова та література 2017: Довідник, завдання в тестовій формі: І частина / О.М. Авраменко, М.Б. Блажко. – К. – Генеза, 2017. – 510 с.

На вивчення української мови в 10 класі відводиться 70 годин, із них:

 • 39 годин – мовна змістова лінія;
 • 25 годин – мовленнєва змістова лінія;
 • 6 годин – резервний час, який буде використаний з метою вдосконалення орфографічних та лексичних умінь і навичок, необхідних для успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміст навчального матеріалу:

ТЕМА 1. ВСТУП (2 ГОДИНИ)

 1. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна), їх відмінність.
 2. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність). Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка.
 3. Розвиток мовлення №1. Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди читання.

ТЕМА 2. СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ (14 ГОДИН)

 1. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах.
 2. Розвиток мовлення №2. Милозвучність української мови. Основні закони милозвучності. 
 3. Загальна характеристика звукового складу української мови. Норми вимови. Наголос в українській мові.
 4. Вимова голосних звуків. Позначення голосних звуків на письмі. 
 5. Вимова приголосних звуків. Позначення приголосних звуків на письмі. 
 6. Вимова голосних і приголосних звуків.
 7. Складні випадки правопису апострофа.
 8. Розвиток мовлення №3. Усний твір-роздум на морально-етичну тему життєвого вибору героїв роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика.
 9. Складні випадки правопису знака м’якшення.
 10.  Розвиток мовлення №4. Тематичні виписки, план, тези, конспект прочитаного (публіцистичної чи науково-популярної статті).
 11.  Розвиток мовлення №5. Письмовий переказ тексту із творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків).
 12.  Тематична контрольна робота №1. Тестування.
 13. Подвоєння літер: збіг і подовження приголосних звуків. 
 14. Складні випадки правопису слів зі збігом і подовженням приголосних звуків.
 15.  Розвиток мовлення №6. Бібліографія. Анотація.
 16. Спрощення й уподібнення приголосних звуків.
 17.  Розвиток мовлення №7. Діалог як форма спілкування людей морально-етичну тему.
 18.  Чергування голосних і приголосних звуків.
 19.  Розвиток мовлення №8-9. Контрольний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків).
 20. Складні випадки правопису слів іншомовного походження.
 21. Складні випадки правопису слів іншомовного походження.
 22. Складні випадки правопису слів іншомовного походження.
 23. Розвиток мовлення №10. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації з використанням лексики іншомовного походження.
 24. Розвиток мовлення №11. Контрольний письмовий твір-відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі.
 25. Тематична контрольна робота №2. Тестування.
 26. Розвиток мовлення №12. Аналіз письмових переказів і творів. Робота над помилками, допущеними в письмовому переказі та творі.
 27. Контрольне читання мовчки.
 28. Контрольний диктант.

ТЕМА 3. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ (18 ГОДИН)

 1. Слово і його лексичне значення.
 2. Пряме й переносне значення слова. Тропи: епітети.
 3. Тропи: порівняння, метафора (уособлення, персоніфікація).
 4. Тропи: метафора (метонімія, синекдоха), гіпербола, літота, алегорія.
 5. Специфічно побутова лексика.
 6. Лексика професійна, наукова, ділова.
 7. Діалектні слова.
 8. Хронологічно маркована лексика: застарілі слова – історизми, архаїзми.
 9. Неологізми: загальномовні й авторські.
 10.  Лексико-стилістичні синоніми.
 11.  Лексико-стилістичні антоніми.
 12.  Явище омонімії.
 13.  Явище паронімії.
 14.  Запозичена лексика.
 15.  Основні групи фразеологізмів.
 16.  Стилістичні засоби фразеології. Полісемія фразеологізмів.
 17.  Стилістичні засоби фразеології. Синонімія фразеологізмів.
 18.  Стилістичні засоби фразеології. Антонімія фразеологізмів.
 19. Розвиток мовлення №13-14. Контрольний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.
 20. Розвиток мовлення №13-14. Контрольний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.
 21. Розвиток мовлення №15. Письмовий твір-портретний нарис.
 22. Розвиток мовлення №16. Усний докладний переказ художнього тексту з творчим завданням.
 23. Розвиток мовлення №17. Аналіз контрольного переказу й письмового твору-нарису. Контрольне аудіювання.
 24. Тематична контрольна робота №3. Тестування.

ТЕМА 4. СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ (7 ГОДИН)

 1. Морфеміка і словотвір.
 2. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів.
 3. Стилістична синоніміка морфем.
 4. Основні орфограми в префіксах.
 5. Основні орфограми в суфіксах.
 6. Основні орфограми в коренях.
 7. Розвиток мовлення №18. Стаття до газети на морально-етичну тему (ознайомлення).
 8. Розвиток мовлення №19. Стаття до газети на морально-етичну тему: підготовка
 9. до написання.
 10. Розвиток мовлення №20. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).
 11. Розвиток мовлення №21. Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-популярної статті).
 12.  Розвиток мовлення №22. Звіт про виконану роботу.
 13.  Розвиток мовлення №23. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення).
 14.  Розвиток мовлення №24. Аналіз статей, написаних до газети, на морально-етичну тему.
 15.  Розвиток мовлення №25. Аналіз складених конспектів.
 16.  Тематична контрольна робота №4. Тестування.
 17.  Контрольний диктант.

СПІЛКУВАННЯ: