Народилася 29 січня 1983 року у м. Київ.
В 2005 році закінчила магістратуру Української академії зовнішньої торгівлі (нині - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародне право» і здобула кваліфікацію магістра з міжнародного права. 
В 2008 році закінчила аспірантуру Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (спеціальність – міжнародне право).
2008 – 2012 роки – здобувач кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
В 2012 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся публічний захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі»; науковий керівник – доктор юридичних наук, професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.І. Муравйов. 
У 2013 р. на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 січня 2013 року Полівановій Олені Миколаївні видано Диплом кандидата наук ДК № 018495, яким на підставі прилюдного захисту дисертації Полівановій О.М. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності «Міжнародне право».
З вересня 2016 року – директор ліцею

Основні напрямки наукових досліджень

Міжнародне право прав людини (International Human Rights Law) 

1.    Ратифікація Україною Статуту Міжнародного кримінального суду на шляху до удосконалення системи захисту прав людини в Україні (Ukraine's ratification of the Statute of the International Criminal Court on the way to improving human rights protection in Ukraine). 
2.    Відповідність положень Конституції України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина нормативному змісту універсальних джерел міжнародно-правового захисту прав і свобод  людини (Compliance of the provisions of the Constitution of Ukraine on protection of the rights and freedoms of man and citizen with normative content of the universal sources of international legal protection of rights and freedoms). 
3.    Проблеми визначення міжнародної правосуб’єктності фізичної особи у міжнародному праві та їх вплив на сучасну міжнародну систему захисту прав людини (Problems of international legal definition of an individual in international law and their impact on contemporary international human rights system). 
4.    Сучасні проблеми співіснування універсальної і регіональних систем захисту прав людини (Modern problems of co-existence of universal and regional systems of human rights protection). 
5.    Міжнародно-правовий механізм забезпечення і захисту прав і свобод людини. Актуальні проблеми функціонування (International legal mechanisms to ensure and protect human rights and freedoms. Current Problems of functioning). 

Право Європейського Союзу (EU Law)

1.    Свобода пересування осіб ЄС і правове регулювання щодо пересування  громадян третіх держав в межах ЄС (Freedom of movement of persons of EU and legal regulation on the movement of third-country nationals in the EU).
2.    ЄС на шляху до сприяння реалізації прав працівників у контексті свободи пересування працівників ЄС (EU on the way to facilitating the exercise of rights on the workers in the context of freedom of movement for workers).
3.    Особливості правового регулювання приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (Features of legal regulation of the European Union accession to the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms of 1950).
4.    Особливості правового механізму взаємодії Європейського  суду з прав людини і Суду Європейського Союзу в контексті приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (Features of the legal mechanism of interaction of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union in the context of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950).
5.    Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої про правовий механізм поширення на українських громадян переваг свободи пересування осіб ЄС в контексті простору свободи, безпеки та юстиції (The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union and its Member States, on the other on the legal mechanism for the spread on Ukrainian citizens of the benefits of freedom of movement of persons in the context of the EU area of freedom, security and justice).

Міжнародні відносини і світова політика (International Relations and World Policy)

Відзнаки

•    Диплом магістра з міжнародного права з відзнакою КВ № 28173558 Української академії зовнішньої торгівлі від 7 липня 2005 року 
•    Certificate on the successful completion of the course “Advanced Trade and Promotion Skills Training” in the framework of the program on the promotion of Ukraine’s Global Integration of Diplomatic Academy of Ministry of Foreign Affairs and Ukrainian Academy of Foreign Trade held at York University, Toronto, April 16 – May 4, 2007 (by Orest Subtelny, Director, PROGINT project)
•    Certificate on the successful completion of the course “Advanced Trade and Promotion Skills Training” in the framework of the program on the promotion of Ukraine’s Global Integration of Diplomatic Academy of Ministry of Foreign Affairs and Ukrainian Academy of Foreign Trade held at Kyiv, April 7 – 18, 2008 (by Orest Subtelny, Director, PROGINT project)
•    Диплом кандидата наук ДК № 018495 про присудження Полівановій О.М. наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності «Міжнародне право», 2013
•    Диплом Advanced Business Technologies про успішне проходження тренінгу «ЗD Переговори», 2013
Certificate 2/062016 of Speak and Go School on the completion of the Teacher Training Course “Teaching English using Cambride University approach”